Thông báo Kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cầu vượt sông Ruột Lợn twomarine.com

Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hcửa ải Phòng số 3636/QĐ-UBND ngày 03/mộtmột/2023, Sở Giao thông vận tcửa ải Hcửa ải Phòng thông tin kết quả thi tuyển phương án kiến trúc rất nhiều công trình cầu thuộc Dự án cải tiến và phát triển thành phố Hcửa ải Phòng quí ứng với trở thành khí hậu:

một. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu vượt sông Ruột Lợn trên tuyến đường Vành đai 3.

2. Cơ quan tổ chức thi tuyển: Sở Giao thông vận tcửa quan Hcửa quan Phòng.

3. Địa điểm xây dựng: Tại quận Hquan ải An và huyện Thủy Nguyên, thành phố Hquan ải Phòng.

4. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển thoáng rộng.

5. Kết quả cuộc thi: Căn cứ Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 03/mộtmột/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hquan ải Phòng về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu vượt sông Ruột Lợn, kết quả thi tuyển như sau:

Giquan ải Nhất: Phương án mã số HT944: Sóng của Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật và Kiến trúc Công trình liên lạc và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng TandD Việt Nam. Chọn phương án mã số HT944: Sóng sở hữu hình thái kiến trúc sử dụng kết cấu đó là cầu vòm thép để triển knhì hầu hết thủ tục tiếp theo của Dự án cải nhữngh và phát triển thành phố Hquan ải Phòng mến ứng với tthường xuyên đổi khí hậu.

Gicửa quan Nhì: Phương án mã số CH256: Hơi thở Bạch Đằng Giang của Liên danh Công ty TNHH ChodaivàKiso-Jiban Việt Nam-Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng-Công ty Cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam.

Gicửa ải Ba: Phương án mã số BĐ938 của Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật và Kiến trúc Công trình liên lạc và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng TvàD Việt Nam.

Sở Giao thông vận tcửa ải Hcửa ải Phòng trân trọng thông tin./.